Friday, November 13, 2015

Worship - I Will Go For You

Loved this.
我願為祢去 (D)
          D        A7         Bm                  G          D      Em    A7
用聖靈(*與火)為我施洗,讓我充滿天上的能力
          D        A7         Bm                  G          A7   D
讓聖火燒盡邪情和私慾,因為我願為祢去
          D        A7         Bm                  G          D      Em    A7
成為我的異象,榮耀救主,讓萬國的榮華盡都失色
          D        A7         Bm                  G          A7   D
賜我勇敢的心一無畏懼,因為我願為祢去

                D        F#      Bm               G   D     Em  A7    
釘痕手引我前行,我只願合祢心意
                        G        D        F#m          Bm    Em        A7     D     
看萬事為損失,受苦為小事,靠祢的恩典站立
(2X)

用聖靈(*與火)為我施洗,讓我充滿天上的能力
讓聖火燒盡邪情和私慾,因為我願為祢去

成為我的異象,榮耀救主,讓萬國的榮華盡都失色
賜我勇敢的心一無畏懼,因為我願為祢去

釘痕手引我前行,我只願合祢心意
看萬事為損失,受苦為小事,靠祢的恩典站立

(2X)

神聖的愛 融化我
神聖的火 熬煉我
神聖的使命 佔有我
神聖的靈 引領我


釘痕手引我前行,我只願合祢心意
看萬事為損失,受苦為小事,靠祢的恩典站立

成為我的異象,榮耀救主,讓萬國的榮華盡都失色
賜我勇敢的心一無畏懼,因為我願為祢去.c

No comments:

Latest Posts

Headlines